Welkom op deze site

Welkom op de site voor het oplossen van schulden

 

Wij zijn ontstaan door ongenoegen hoe er word gedacht met mensen met schulden.

 

Wij vinden dat iedereen een nieuwe kans verdiend.

 

Wij zijn een non-profit instelling wij vragen hellemaal niks.

 

Wij geloven niet in schuld sanering projecten met een btw nummer of b.v

 

Wij staan voor anti struisvogel gedrag en helpen uw snel uit de put , maar uw moet zelf wel willen,waar een wil is, is een weg.

 

Wij geloven in de mens maken ons zorgen over hoe snel de cijfers groeien van mensen met schulden, als we nu niet iets doen is het te laat.

 

Wij praten niet maar doen , dat is ons moto.

 

Als u het moeilijk vind om hulp te zoeken (omdat uw u schaamt bijv.) dan ben uw bij ons aan het juiste adres, wij begrijpen uw echt mits uw wel uw eigen fouten kunt inzien.

 

 

Stuur gerust eens een mail met een vraag of een opmerking

 

 

m.v.g het schuldvrij team 

Nieuws

AMSTERDAM - 

De Branchevereniging van bewindvoerders in de wettelijke schuldsanering (BBW) maakt zich grote zorgen over de hulp aan mensen met schulden. De BBW zei zondag dat haast geboden is bij het zoeken naar een oplossing nu gemeentelijke instellingen die burgers in financiële nood helpen, dit najaar en volgend jaar te maken krijgen met een hausse aan hulpvragen door de economische malaise.

Onlangs liet de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, weten dat door de vele hulpvragen lange wachtlijsten en een tekort aan personeel zullen ontstaan. De leden van de NVVK zijn onder meer gemeentelijke kredietbanken en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.

Volgens een woordvoerder van de BBW zijn wachttijden van soms drie tot vier maanden nu geen uitzondering.,, Dat kan niet anders betekenen dan dat mensen op dit moment niet snel en adequaat genoeg worden geholpen en hun schuldenproblematiek alleen maar groter wordt.'' Het bestuur vindt dat nu alle aandacht van ministeries en gemeenten moet zijn gericht op de snel groeiende schuldenproblematiek.

De BBW heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken in een brief gewezen op de problemen en twijfelt of aangekondigde maatregelen op tijd zijn om de verwachte problemen het hoofd te bieden.

Afsluiting gas en electra niet in de winter

Het afsluiten van de levering van elektriciteit en gas wordt bij ministeriële regeling al voor deze winter verboden. Dat schrijft minister Wijn van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Wijn: `De consument profiteert van de marktwerking maar de overheid stelt wel sociale grenzen vast´. Het verbod geldt niet als:

  • de kleinverbruiker zelf om afsluiting verzoekt vanwege bijvoorbeeld een verhuizing.
  • de kleinverbruiker fraude heeft gepleegd doordat hij illegaal energie aftapt of met de meter heeft geknoeid.
  • de kleinverbruiker elke vorm van minnelijke of wettelijke schuldsanering weigert en ook anderszins niet de betalingsachterstand wil voldoen.

 

De leverancier krijgt de verplichting om de afnemer die een betalingsachterstand heeft op korte termijn een betalingsherinnering te sturen. Daarin moet de afnemer worden gewezen op de mogelijkheden voor het treffen van een minnelijke betalingsregeling en moet ook worden gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. De leverancier moet bovendien bij het incassotraject zijn best hebben gedaan om in persoonlijk contact te treden met de afnemer om deze mondeling op zijn mogelijkheden te wijzen. Als dat niet heeft geleid tot betaling, moet de leverancier aan de afnemer toestemming vragen om zijn gegevens, inclusief de hoogte van zijn schuld, door te geven aan een schuldhulpverleningsinstantie. Dan kan met instemming van de afnemer een schuld hulpverleningstraject worden gestart en mag de afnemer niet worden afgesloten.

Minister Wijn in zijn brief: `Als de afnemer ook afwijzend reageert op deze uitgestoken hand of weigert in contact te treden met de leverancier, dan is het alsnog gerechtvaardigd een dergelijke klant af te sluiten. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico´s als gevolg van een ernstige ziekte van de afnemer of een huisgenoot. Om misbruik te voorkomen, dient de afnemer dit via een doktersverklaring aan te tonen.´ De ministeriële regeling zal na publicatie onmiddellijk van kracht worden. In het nu bij de Eerste Kamer aanhangige splitsingswetsvoorstel is als gevolg van een amendement een bepaling opgenomen over preventieve maatregelen om afsluiting te voorkomen. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt het voor de leverancier onder bepaalde voorwaarden mogelijk uit eigen beweging (dus zonder uitdrukkelijke toestemming van de afnemer) persoonsgegevens door te geven aan de schuldhulpverleningsinstantie opdat afsluiting alsnog kan worden voorkomen. Ook wordt dan geregeld dat afnemers die in de zomerperiode zijn afgesloten voor de winterperiode weer worden aangesloten, tenzij één van de uitzonderingsgevallen van toepassing is.

Wist u dat?

 

 Er een wet bestaat (wsnp) dat mischien voor u wel wat is

 

Een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt beoordeeld aan de hand van de criteria van artikel 288 van de Faillissementswet.

Het verzoek wordt afgewezen (de rechter is, zodra zich een van de volgende gronden voordoet, dus verplicht het verzoek af te wijzen):

  • indien blijkt dat de schuldenaar zijn schulden kan blijven betalen;
  • indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar tijdens de regeling zijn schuldeisers zal benadelen;
  • indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen;
  • indien de schuldsaneringsregeling reeds van toepassing is verklaard.

Het verzoek kan worden afgewezen (het staat de rechter, ondanks het feit dat zich een van de volgende gronden voordoet, vrij de schuldsaneringsregeling toch uit te spreken):

  • indien de schuldenaar binnen 10 jaar voorafgaand aan het verzoek failliet is geweest of in de schuldsaneringsregeling heeft gezeten;
  • indien de schuldenaar ten aanzien van het laten ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest (onder het niet te goede trouwe schulden laten ontstaan moet onder andere worden verstaan: opzettelijk zodanige schulden laten ontstaan, dat men op dat moment al kan weten dat ze onmogelijk betaald kunnen worden).

Het is de bedoeling om, alvorens een verzoek tot toelating tot de wettelijke regeling te doen, een zogenaam minnelijk traject te doorlopen. In de praktijk stuit een minnelijk traject vaak af op de onwil van schuldeisers om daaraan mee te werken.

Lees verder...

het oplossen van schulden

schulden zijn er om opgelost te worden !!!!!!!!

liever vandaag dan morgen

Het oplossen van schulden

Om een oplossing te vinden voor uw financiële problemen, moet u zo spoedig mogelijk een regeling met al uw schuldeisers proberen te treffen. U doet daarvoor de volgende stappen.

1. Schuldeisers brief sturen
Stuur al uw schuldeisers een brief waarin u zegt dat u een regeling wilt treffen. Vraag of zij eventuele invorderingsmaatregelen (zoals incasso of loonbeslag) willen stoppen. Bent u niet in staat alle schuldeisers nu al maandelijks af te betalen, vraag dan bijvoorbeeld de grootste schuldeiser(s) of u tijdelijk mag stoppen met het betalen van de aflossingen zodat u in de gelegenheid bent eerst kleine schulden af te lossen.

Weet u de hoogte of maandelijkse betaling niet precies, vraag dan om die gegevens.

2. Gegevens aanpassen

Het kan zijn dat bepaalde gegevens die u eerder hebt ingevuld over uw schulden, inkomsten of de uitgaven zijn veranderd na contact met de schuldeisers. Pas dan eerst de gegevens aan.

Uit de aangepaste begroting kunt u opmaken wat nu uw maximale aflossingsruimte is, en wat de gewenste aflossingen zijn.

3. Voorstel doen aan schuldeisers
Is uw maximale aflossingruimte lager dan de som van de gevraagde maandelijkse aflossingen, dan kunt u proberen een voorstel te doen aan uw schuldeisers. In dit voorstel verdeelt u uw maandelijkse aflossingsruimte eerlijk over uw schuldeisers.

Voorbeeld:
U hebt drie schulden: € 500 bij de bank, een lening van € 2.000 bij een financieringsmaatschappij en een postorderschuld van € 500. Uw totale schulden zijn dus € 3.000.
Stel, uw maximale aflossingsruimte per maand is € 60. U biedt de bank 500/3.000 is 1/6 van € 60 is € 10 per maand aan. De financieringsmaatschappij biedt u 2.000/3.000 is 2/3 van € 60 is € 40 per maand aan. Het postorderbedrijf ten slotte biedt u 500/3.000 is 1/6 van € 60 is € 10 per maand aan. Uw betalingsvoorstel wordt dus:

Schuldeiser

Totale schuld

Deel van totale schulden

Maandaflossing

Bank

500 500/3.000 = 1/6 1/6 x 60,- = 10,-
Financierings-
maatschappij
2.000 2.000/3.000 = 2/3 2/3 x 60,- = 40,-
Postorderbedrijf 500 500/3.000 = 1/6 1/6 x 60,- = 10,-

Totaal schulden 3.000         Aflossingsruimte 60,-

N.B.: Uw voorstel moet wel realistisch zijn. Als u op aflossingen komt die bijvoorbeeld lager zijn dan de rente die u maandelijks moet betalen, lost u niets af. Zoek dan professionele hulp.

In een brief aan uw schuldeisers kunt u uitleggen waarom u de gevraagde aflossingen niet kunt betalen en kunt u uw eigen regeling voorstellen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken, en uw budgetoverzicht als bijlage meesturen. Gaan alle schuldeisers met de nieuwe aflossing akkoord, dan kunt u maandelijks de nieuwe bedragen gaan aflossen, tot uw schulden volledig zijn afgelost. Gaan niet alle schuldeisers akkoord, zoek dan professionele hulp bij een kredietbank.

Hebt u zoveel uitgaven dat u geen ruimte voor aflossingen hebt of zelfs inkomen tekortkomt? Of hebt u zo weinig aflossingsruimte dat het vele jaren gaat duren voor u uw schulden hebt afgelost? Lost u wel af, maar lopen de schulden alleen maar op omdat de berekende rente hoger is dan de maandelijkse aflossing? Dan is het verstandig dat u zo snel mogelijk professionele hulp zoekt bij een kredietbank in uw omgeving .
 
Is uw aflossing zo laag, dat u meer dan drie jaar zult moeten aflossen om van uw schulden af te komen, denk dan goed na of u de berekende aflossing wel gedurende vele jaren kunt opbrengen. Is dat niet zo, dan is het risico van nieuwe achterstanden erg groot.

Verandert er wat in uw inkomsten of uitgaven? Maak dan een nieuwe berekening van uw aflossingsruimte en stel uw schuldeisers hiervan op de hoogte. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief.

 

neem contact op met info@schuldvrij.nl